Hướng Dẫn Sử Dụng ISSU Trên Switch Cisco Catalyst 9000 Series

ISSU TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000 LÀ GÌ?

ISSU trên Switch Cisco Catalyst 9000 là gì?
ISSU trên Switch Cisco Catalyst 9000 là gì?

In-Service Software Upgrade (ISSU) là quá trình nâng cấp một image lên một image khác trên thiết bị Switch Cisco Catalyst 9000 Series trong khi mạng tiếp tục chuyển tiếp các gói. ISSU giúp quản trị viên tránh được hiện tượng mất mạng khi đang thực hiện quá trình nâng cấp phần mềm. Các image được nâng cấp trong chế độ Install trong đó mỗi gói sẽ được nâng cấp riêng lẻ.

Các dòng sản phẩm Cisco Catalyst 9000 Series có thể hỗ trợ ISSU là các sản phẩm hỗ trợ công nghệ StackWise-Virtual cũng như các chassis độc lập với bộ giám sát kép. Danh sách cụ thể bao gồm


CÁC YÊU CẦU VỚI ISSU TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000

Kiểm Tra Phiên Bản Code Hiện Tại

C9500#show version | in IOS XE 
Cisco IOS XE Software, Version 16.09.02

Kiểm Tra Chế Độ Khởi Động

ISSU chỉ được hỗ trợ nếu cả 2 thiết bị Switch Cisco Catalyst 9000 trong Stackwise Virtual được khởi động ở Install Mode

C9500#show ver | in INSTALL
*    1 50    C9500-40X          16.9.2            CAT9K_IOSXE           INSTALL
     2 50    C9500-40X          16.9.2            CAT9K_IOSXE           INSTALL

On Catalyst 9400, the above output is not available. Check if the switch booted from packages.conf file

C9400#show version | in System image
System image file is "flash:packages.conf"

Nếu chassis được khởi động ở Bundle Mode, thì ISSU không được hỗ trợ. Bạn sẽ thấy các lỗi như bên dưới nếu cố gắn chạy ISSU khi các Switch đang chạy ở Bundle Mode

*Nov 13 14:55:57.338: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Chassis 1 R1/0: install_engine: Started install one-shot ISSU flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bininstall_add_activate_commit: Adding ISSU
ERROR: install_add_activate_commit: One-Shot ISSU operation is not supported in bundle boot mode
FAILED: install_add_activate_commit exit(1) Tue Nov 13 14:56:03 UTC 2018

Kiểm Tra Xem Có Đủ Bộ Nhớ Khả Dụng Trên Flash Không

C9500#dir flash: | in free
11353194496 bytes total (8565174272 bytes free)

C9500#dir stby-flash: | in free
11353980928 bytes total (8566865920 bytes free)

Đảm bảo rằng bạn có ít nhất 1GB dung lượng trong flash để mở rộng image mới. Dọn dẹp các tệp cài đặt cũ trong trường hợp không đủ dung lượng bằng cách sử dụng lệnh “install remove inactive”

Kiểm Tra Xem Các Thiết Bị Switch Cisco 9000 Có Đang Ở Chế Độ SSO

C9500#show redundancy 
Redundant System Information :
------------------------------
       Available system uptime = 4 minutes
Switchovers system experienced = 0
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = none

                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = sso
     Operating Redundancy Mode = sso
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
               Active Location = slot 1
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 30 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Nov-18 19:32 by mcpre
                          BOOT = flash:packages.conf;
                   CONFIG_FILE = 
        Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :
----------------------------
              Standby Location = slot 2
        Current Software state = STANDBY HOT 
       Uptime in current state = 26 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Nov-18 19:32 by mcpre
                          BOOT = flash:packages.conf;
                   CONFIG_FILE = 
        Configuration register = 0x102

Kiểm Tra Xem Auto-Boot Đã Được Bật Chưa

C9500#show boot system 
---------------------------
Switch 1
---------------------------
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no            <<<<< Manual Boot should be set to "no"    
Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0
---------------------------
Switch 2
---------------------------
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = no
Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0

Nếu Auto-Boot không được bật, điều này có thể được thay đổi như sau:

C9500(config)#no boot manual

Kiểm Tra ISSU Hiện Tại Và Trạng Thái Cài Đặt

LƯU Ý: BƯỚC NÀY RẤT QUAN TRỌNG

C9500#show issu state detail
--- Starting local lock acquisition on switch 1 ---
Finished local lock acquisition on switch 1

No ISSU operation is in progress   <<<<<<<<< If see anything else, abort ISSU before proceeding. Check below on how to manually abort ISSU. 
C9500#show install summary
[ Switch 1 2 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
            C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
--------------------------------------------------------------------------------
Type  St   Filename/Version    
--------------------------------------------------------------------------------
IMG   C    16.9.2.0.2433    <<<<<<<< State should be Activated & Committed for current version alone. If not clear install state before proceeding. Check below on how to clear install state.                         

--------------------------------------------------------------------------------
Auto abort timer: inactive
--------------------------------------------------------------------------------

Sao Chép Image Mới Được Upgraded/Downgraded

Chỉ cần sao chép image vào Active chassis (trong trường hợp của stackwise) hoặc Active supervisor (trong trường hợp Cisco Catalyst 9400 với Dual supervisor)

C9500#copy tftp: bootflash:
Address or name of remote host []? X.X.X.X
Source filename []? cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin
Destination filename [cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin]?

QUY TRÌNH CÔNG VIỆC ISSU TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000

Khi tất cả các yêu cầu vừa được kiểm tra, bạn có thể tiến hành nâng cấp thực tế bằng một trong các phương pháp dưới đây:

 • 1-Step Work Flow (Chỉ gồm 1 bước và không hỗ trợ rollback)
 • 3-Step Work Flow (Bao gồm 3 bước và hỗ trợ khôi phục trong trường hợp lỗi)

1-Step Work Flow

Quy trình công việc này chỉ bao gồm 1 bước

Lưu ý: Bạn không thể khôi phục vì quá trình nâng cấp này được cam kết tự động.

// Below example has SW-2 as Active and Sw-1 as Standby before starting ISSU


C9500#install add file flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin activate issu commit
install_add_activate_commit: START Fri Feb 8 10:07:51 jst 2019

*Feb 8 10:07:52.456 jst: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 2 R0/0: install_engine: Started install one-shot ISSU flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bininstall_add_activate_commit: Adding ISSU

--- Starting initial file syncing ---
[2]: Copying flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin from switch 2 to switch 1
[1]: Finished copying to switch 1 
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
 [1] Add package(s) on switch 1
 [1] Finished Add on switch 1
 [2] Add package(s) on switch 2
 [2] Finished Add on switch 2
Checking status of Add on [1 2]
Add: Passed on [1 2]
Finished Add

install_add_activate_commit: Activating ISSU

NOTE: Going to start Oneshot ISSU install process

STAGE 0: Initial System Level Sanity Check before starting ISSU
===================================================
--- Verifying install_issu supported ---
--- Verifying standby is in Standby Hot state ---
--- Verifying booted from the valid media ---
--- Verifying AutoBoot mode is enabled ---
Finished Initial System Level Sanity Check


STAGE 1: Installing software on Standby
===================================================
--- Starting install_remote ---
Performing install_remote on Chassis remote
[1] install_remote package(s) on switch 1
[1] Finished install_remote on switch 1
install_remote: Passed on [1]
Finished install_remote


STAGE 2: Restarting Standby
===================================================
--- Starting standby reload ---
Finished standby reload

--- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---   <<<<< Standby (Sw-1) reloads here!!!


<<<<<<<< After Standby (Sw-1) comes up >>>>>>>>>>>

*Feb  8 10:19:10.223 jst: %REDUNDANCY-3-IPC: IOS versions do not match.

*Feb  8 10:19:48.421 jst: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Feb  8 10:19:49.422 jst: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)  <<<<< Standby (Sw-1) comes up on new code and joins as Hot Standby..


*Feb  8 10:21:02.975 jst: %PLATFORM-6-HASTATUS_DETAIL: RP switchover, received chassis event became active. Switch to primary (count 1)  <<<<<< Switchover happens after this log and the previous active (Sw-2) reloads.

<<<<<<<< After new Standby (Sw-2) comes up >>>>>>>>

*Feb  8 10:27:09.715 jst: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Feb  8 10:27:10.717 jst: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO). <<<< ISSU commit starts after this automatically..


*Feb  8 10:28:27.302 jst: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 2 R0/0: install_engine: Started install commit
%IOSXEBOOT-4-ISSU_ONE_SHOT: (rp/0): ISSU finished successfully

*Feb  8 10:29:32.127 jst: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: Switch 2 R0/0: install_engine: Completed install commit ISSU  

Tiếp tục sau khi ISSU hoàn thành.

3-Step Work Flow

 • Quy trình công việc này bao gồm ba bước: thêm, kích hoạt và cam kết. Sau khi kích hoạt, tất cả các thiết bị Switch Cisco Catalyst 9000 đều được nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới ngoại trừ phần mềm không được cam kết tự động mà phải được thực hiện thủ công qua lệnh install commit.
 • Ưu điểm của phương pháp này là hệ thống có thể được khôi phục về phiên bản phần mềm trước đó.
 • Hệ thống sẽ tự động khôi phục nếu bộ hẹn giờ khôi phục không bị dừng bằng cách sử dụng lệnh install auto-abort-timer stop hoặc lệnh install commit. Nếu bộ hẹn giờ khôi phục bị dừng, phiên bản phần mềm mới có thể chạy trên thiết bị trong bất kỳ khoảng thời gian nào và sau đó được khôi phục về phiên bản trước đó

BƯỚC 1: Install_add

Lệnh này tải hình ảnh vào bootflash và mở rộng nó trên cả hai switch

// Below example has SW-1 as Active and Sw-2 as Standby before starting ISSU

C9500#install add file flash:cat9k-universalk9.SPA.16.09.03.BETA.E1.SSA.bin.bin    
install_add: START Fri Feb  8 09:22:00 jst 2019

*Feb  8 09:22:02.055 jst: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 1 R0/0: install_engine: Started install add flash:cat9k-universalk9.SPA.16.09.03.BETA.E1.SSA.bin.bininstall_add: Adding PACKAGE

--- Starting initial file syncing ---
[1]: Copying flash:cat9k-universalk9.SPA.16.09.03.BETA.E1.SSA.bin.bin from switch 1 to switch 2
[2]: Finished copying to switch 2  
Info: Finished copying flash:cat9k-universalk9.SPA.16.09.03.BETA.E1.SSA.bin.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
  [1] Add package(s) on switch 1
  [1] Finished Add on switch 1
  [2] Add package(s) on switch 2
  [2] Finished Add on switch 2
Checking status of Add on [1 2]
Add: Passed on [1 2]
Finished Add

SUCCESS: install_add  Fri Feb  8 09:26:26 jst 2019 <<<< Wait until install_add says SUCCESS. If fails, manually abort ISSU.

BƯỚC 2: Install_activate

Khi thực hiện lệnh này, chuỗi sự kiện sau đây sẽ xảy ra:

 • Bộ đếm thời gian khôi phục được bắt đầu. Nếu bộ hẹn giờ quay ngược hết hạn, hệ thống sẽ quay lại trạng thái cũ trước khi bắt đầu ISSU. Có thể dừng bộ đếm thời gian khôi phục bằng lệnh install auto-abort-timer stop. ISSU có thể được khôi phục bằng lệnh install abort issu.
 • Thiết bị standby switch được cung cấp phần mềm mới và tải lại phiên bản phần mềm mới. Tiếp theo, active switch được cung cấp phần mềm mới và nó sẽ tải lại. Standby switch với image mới bây giờ sẽ trở thành active switch và active switch cũ trở thành standby switch.

Khi kết thúc quy trình này, cả hai bộ chuyển mạch đều chạy với image mới.

C9500#install activate issu
install_activate: START Fri Feb 8 09:28:27 jst 2019
install_activate: Activating ISSU

*Feb 8 09:28:28.905 jst: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 1 R0/0: install_engine: Started install activate ISSU
NOTE: Going to start Activate ISSU install process

STAGE 0: Initial System Level Sanity Check before starting ISSU
===================================================
--- Verifying install_issu supported ---
--- Verifying standby is in Standby Hot state ---
--- Verifying booted from the valid media ---
--- Verifying AutoBoot mode is enabled ---
Finished Initial System Level Sanity Check


STAGE 1: Installing software on Standby
===================================================
--- Starting install_remote ---
Performing install_remote on Chassis remote

*Feb 8 09:28:31.880 jst: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: Switch 1 R0/0: rollback_timer: Install auto abort timer will expire in 7200 seconds


[2] install_remote package(s) on switch 2
[2] Finished install_remote on switch 2
install_remote: Passed on [2]
Finished install_remote


STAGE 2: Restarting Standby
===================================================
--- Starting standby reload ---
Finished standby reload

--- Starting wait for Standby to reach terminal redundancy state ---   <<<<<<<< Standby (Sw-2) reloads here!!!


*Feb 8 09:35:16.489 jst: %REDUNDANCY-3-IPC: IOS versions do not match.
 
*Feb 8 09:36:00.238 jst: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Feb 8 09:36:01.240 jst: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)   <<<< At this point, Standby (Sw-2) comes up with new code and joins as Hot Standby

Finished wait for Standby to reach terminal redundancy state


STAGE 3: Installing software on Active
===================================================
--- Starting install_active ---
Performing install_active on Chassis 1


1] install_active package(s) on switch 1
[1] Finished install_active on switch 1
install_active: Passed on [1]
Finished install_activeChassis 1 reloading, reason - Non participant detected
STAGE 4: Restarting Active (switchover to standby)       <<<<<<<< At this point, there is a switchover and then the previous Active (Sw-1) reloads.
===================================================
--- Starting active reload ---
 New software will load after reboot process is completed
SUCCESS: install_activate Fri Feb 8 09:37:14 jst 2019

Khi kết thúc trạng thái Activate, hãy kiểm tra trạng thái ISSU

C9500#show issu state detail
--- Starting local lock acquisition on switch 2 ---
Finished local lock acquisition on switch 2

Operation type: Step-by-step ISSU
Install type : Image installation using ISSU
Current state : Activated state
Last operation: Switchover

Completed operations:

Operation              Start time
-------------------------------------------------------
Activate location standby Chassis 2 2019-02-08:09:28:32
Activate location active Chassis 1 2019-02-08:09:36:03
Switchover             2019-02-08:09:37:16

State transition: Added -> Standby activated -> Active switched-over 

Auto abort timer: automatic, remaining time before rollback: 01:43:55
Running image: flash:packages.conf
Operating mode: sso, terminal state reached         <<<<< Wait until SSO terminal state before proceeding to commit.

BƯỚC 3: Install_commit

Lệnh cam kết thực hiện việc dọn dẹp cần thiết, cho phép phần mềm mới tồn tại vĩnh viễn (xóa phiên bản cũ hơn của phần mềm) và dừng bộ hẹn giờ khôi phục. Mọi khởi động lại sau khi cam kết sẽ khởi động với phần mềm mới.

C9500#install commit 
install_commit: START Fri Feb 8 09:45:22 jst 2019
install_commit: Committing ISSU

*Feb 8 09:45:23.533 jst: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 2 R0/0: install_engine: Started install commit

NOTE: Going to start Commit ISSU install process

STAGE 0: Initial System Level Sanity Check before starting ISSU
===================================================
--- Verifying install_issu supported ---
--- Verifying standby is in Standby Hot state ---
--- Verifying booted from the valid media ---
--- Verifying AutoBoot mode is enabled ---
Finished Initial System Level Sanity Check

--- Starting install_commit_2 ---
Performing install_commit_2 on Chassis 2
[2] install_commit_2 package(s) on switch 2
[2] Finished install_commit_2 on switch 2
install_commit_2: Passed on [2]
Finished install_commit_2


STAGE 1: Dispatching the commit command to remote
===================================================
--- Starting install_commit_remote ---
Performing install_commit_remote on Chassis 1
Feb 8 09:48:33.364: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install commit

*Feb 8 09:48:33.352 jst: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 1 R0/0: install_engine: Started install commit


Feb 8 09:51:27.505: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install commit ISSU
[1] install_commit_remote package(s) on switch 1
[1] Finished install_commit_remote on switch 1
install_commit_remote: Passed on [1]
Finished install_commit_remote

SUCCESS: install_commit Fri Feb 8 09:51:27 jst 2019   <<<<< ISSU is completed here!!!!!

CÁC KIỂM TRA SAU KHI HOÀN THÀNH ISSU TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000

Sau khi ISSU được hoàn tất trên Switch Cisco 9000, hãy thực hiện các kiểm tra sau:

 • Kiểm tra xem cả hai thiết bị switch có đang chạy trên phần mềm mới không
 • Kiểm tra đầu ra của lệnh show issu state detail” để dọn dẹp và không hiển thị bất kỳ ISSU nào đang diễn ra
 • Kiểm tra đầu ra của lệnh “show install issu history” để đảm bảo ISSU hoạt động thành công
 • Bạn nên dành đủ thời gian soak time trong phần mềm mới trước khi sử dụng bất kỳ tính năng mới nào

SỬA CÁC LỖI LIÊN QUAN ĐẾN ISSU TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9000

 • Nếu ISSU không thành công, tính năng tự động hủy bỏ dự kiến sẽ khôi phục hệ thống trở lại trạng thái ban đầu (image cũ hơn). Tuy nhiên nếu điều này cũng không thành công, hãy thử phục hồi chassis theo cách thủ công
 • Trong quá trình khôi phục thủ công, hãy kiểm tra cả chế độ active & standby có đang chạy image cũ hơn không (nếu không hãy thực hiện phục hồi từng chassis riêng biệt)
 • Sau khi đảm bảo cả hai chassis đều chạy image cũ, hãy chạy “install remove inactive” để xóa mọi gói image không sử dụng
 • Khi cả hai chassis đều chạy image cũ, hãy xóa theo cách thủ công tất cả các trạng thái bên trong của hoạt động ISSU.

Hủy Bỏ ISSU

Trong 3-Step Work Flow, trong quá trình kích hoạt ISSU, nếu bộ đếm thời gian hủy hết hạn, hệ thống sẽ tự động hủy thành image cũ hơn.

Lưu ý: Nếu chế độ standby không đạt được SSO trong khi hủy bỏ, thì việc hủy bỏ thủ công là bắt buộc. Ngoài ra, nếu vì bất kỳ lí do gì mà bạn muốn hủy ISSU giữa chừng, thì việc hủy bỏ theo cách thủ công là bắt buộc

Dọn Dẹp Trạng Thái ISSU

Nếu các hành động upgrade/downgrade/hủy bỏ/tự động hủy bỏ ISSU không thành công, thì cần thực hiện xóa thủ công các trạng thái nội bộ của ISSU

C9400#sh issu state detail
--- Starting local lock acquisition on chassis 1 ---
Finished local lock acquisition on chassis 1

Operation type: One-shot ISSU
Install type : Image installation using ISSU
Current state : Added state
Last operation: Activate location standby Chassis 2  <<<< Previous Add is still pending. This needs to be cleared before starting ISSU

Completed operations:

Operation              Start time
-------------------------------------------------------
Activate location standby Chassis 2 2018-11-13:16:26:34  

State transition: Added 

Auto abort timer: inactive
Running image: flash:packages.conf
Operating mode: sso, terminal state not reached

NOTE: Enable Service Internal before run the below command
C9400#clear install state  
clear_install_state: START Tue Nov 13 17:05:47 UTC 2018
--- Starting clear_install_state ---
Performing clear_install_state on all members
 [1] clear_install_state package(s) on chassis 1
 [1] Finished clear_install_state on chassis 1
Checking status of clear_install_state on [1]
clear_install_state: Passed on [1]
Finished clear_install_state


C9400#sh issu state detail 
--- Starting local lock acquisition on chassis 1 ---
Finished local lock acquisition on chassis 1

No ISSU operation is in progress

KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của Cisco Giá Rẻ ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả các hướng dẫn liên quan đến tính năng ISSU trên dòng sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000.

Cisco Giá Rẻ ™ là một địa chỉ phân phối Switch Cisco chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cisco Giá Rẻ ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9000 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Đặt Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9000 Chính HãngHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của Cisco Giá Rẻ ™. Quý khách cũng có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn (TP HCM)


Nguồn: https://anbinhnet.com.vn/su-dung-issu-tren-switch-cisco-catalyst-9000/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *